Banner2

OSOBY

Bristiger Michał

Dane

Imię

Michał

Nazwisko

Bristiger

Miejsce urodzenia

Jagielnica k. Tarnopola

Tytuł akademicki

prof. dr

Biografia

Bristiger Michał, muzykolog; ur. 1 sierpnia 1921, Jagielnica koło Tarnopola. Odbył studia lekarskie we Lwowie (1940-41), Bolonii (1945-46) i Warszawie (1946-51). Studiował również w Wyższej Szkole Higieny Psychicznej w Warszawie. Uczył się gry na fortepianie m.in. u Giuseppe Piccioli w Bolonii i u Jerzego Lefelda w Warszawie. W latach 1948-53 studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, w 1955 roku uzyskał tytuł magistra muzykologii. W 1951 roku rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent, a następnie w latach 1958-70 jako adiunkt. W latach 1959-60 w ramach stypendium odbył studia zagraniczne w zakresie historii i teorii muzyki w Accademia di Santa Cecilia w Rzymie i Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu. W 1963 doktoryzował się na podstawie dysertacji Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej Renesansu napisanej pod kierunkiem Józefa M. Chomińskiego. Praca (nieopublikowana, jedynie jej części ukazały się w kraju i za granicą w formie artykułów) została nagrodzona przez Ministra Szkolnictwa Wyższego. Od 1970 roku był pracownikiem naukowym Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie w 1980 habilitował się na podstawie pracy Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej (wyd. PWM, Kraków 1986). W 1982 otrzymał tytuł docenta, a w 1990 profesora zwyczajnego. W 1991 przeszedł na emeryturę.
W latach 1985-88 prowadził badania jako senior fellow w Institut für die Wissenschaften von Menschen w Wiedniu. Brał udział w wielu konferencjach muzykologicznych w Polsce i na świecie. Współorganizował kilkadziesiąt polsko-włoskich konferencji muzykologicznych. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii i estetyki muzyki oraz historii muzyki na Uniwersytetach: Warszawskim (1955-72), Jagiellońskim (1970-1976), Adama Mickiewicza w Poznaniu (1983-85, 1987/88) oraz na studium doktoranckim Instytutu Sztuki PAN (1990-1991). Od 1983 współpracował z Instytutem Muzykologicznym Uniwersytetu w Palermo, a w latach 1992-1998 był zatrudniony na stałe jako profesor muzyki na Uniwersytecie Kalabryjskim w Arcavacata di Rende i równolegle przez trzy lata wykładał na Uniwersytecie Macerata-Fermo. Był konsultantem artystycznym w Teatrze Wielkim w Poznaniu i Łodzi oraz rektorem Międzynarodowej Akademii Mozartowskiej w Krakowie (1994/95). W latach 1994-1998 był kierownikiem artystycznym „Incontri” we Włoszech (Canna-Nocara i Nocera Terinese).
Ważną dziedziną działalności Michała Bristigera jest krytyka muzyczna, popularyzacja muzyki oraz aktywne uczestnictwo w organizacji życia muzycznego. W latach 1952-57 współredagował dział muzyczny w "Przeglądzie Kulturalnym". Od 1967 jest redaktorem naczelnym założonego przez siebie czasopisma "Res Facta" (po przerwie wznowionego jako "Res Facta Nova") oraz towarzyszącej periodykowi „Biblioteki Res Facta”. Był twórcą i redaktorem naczelnym wydawanej w latach 1972-89 serii muzykologicznej "Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne. Argomenti musicali polacco-italiani", zawierającej materiały z organizowanych przez niego sympozjów. W 2001 powołał do życia stowarzyszenie i czasopismo internetowe o charakterze akademickim "De Musica" (http://free.art.pl/demusica), w którym zamieszczane są prace autorów polskich i zagranicznych dotyczące muzyki, filozofii, estetyki, poezji i literatury. Ponadto w 1970 roku został członkiem redakcji „Collage” (Palermo), a w latach 1978-1986 był członkiem kolegium redakcyjnego „Acta Musicologica”, czasopisma wydawanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Muzykologiczne. W 1980 został członkiem redakcji „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music” (Zagrzeb). Zajmuje się również muzyczną publicystyką radiową, współtworząc magazyn „Atelier” w Programie II Polskiego Radia.
Jest członkiem prestiżowych komitetów i stowarzyszeń naukowych w kraju i zagranicą, m.in. Rady Artystycznej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, konsultantem artystycznym Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia, członkiem honorowym Związku Kompozytorów Polskich, członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN i Komitetu Nauk o Sztuce PAN oraz Antiquae Musicae Italicae Studiosi w Bolonii (od 1977). Od 1978 jest członkiem korespondentem Accademia delle Scienze dell’Instituto di Bologna, a od 1994 członkiem honorowym Institute of Advanced Musical Studies w Londynie. Jest również członkiem założycielem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.
Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, m.in.: Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1983), Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Yorku za całokształt swojej pracy (1993), Nagrodę Muzyczną Polskiego Radia (2001). W 2004 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Palermo, a rok później został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury w dziedzinie muzyki.
Michał Bristiger specjalizuje się w problematyce relacji między muzyką a słowem we włoskiej muzyce wokalnej XVII i XVIII wieku. Jest autorem wielu przekładów librett operowych i tłumaczeń tekstów muzykologicznych z języka włoskiego. W 2001 Instytut Sztuki PAN wydał tom prac zebranych Myśl muzyczna ilustrujący interdyscyplinarny charakter zainteresowań Michała Bristigera.
 
LITERATURA WYBRANA:
Michał Bristiger: The selected bibliography of writings (in chronological order). w: Music in the World of Ideas [dedicated to Michał Bristiger] (ed. Helen Geyer, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Ars Nova, Poznań 2001
Muzyka jako utopia - z prof. Michałem Bristigerem rozmawia Tomasz Cyz, „Tygodnik Powszechny” 2003 nr 22
Bielawski Ludwik Słowo o Michale Bristigerze / A Word on Prof. Michał Bristiger, „Muzyka” 2002 nr 3-4, s. 3-10
Dziębowska Elżbieta Bristiger Michał. w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t.„ab - suplement”, PWM, Kraków 1998
Jarociński Stefan Bristiger Michał. w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t.„ab”, PWM, Kraków 1979
Kłoczowski Piotr Profesor i syreny, „Zeszyty Literackie” nr 1 (77) 2002 s. 59-60
Mycielski Zygmunt List do Michała Bristigera, „Zeszyty Literackie” nr 1 (77) 2002
Sieradz Halina (oprac.) Publikacje Michała Bristigera, „Zeszyty Literackie” nr 1 (77) 2002 s. 65-69
Sokół Lech Laudacja [Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości wręczenia księgi pamiątkowej Music in the Worls of Ideas profesorowi dr hab. Michałowi Bristigerowi z okazji osiemdziesiątych urodzin, Poznań, 7 października 2001 roku], „Zeszyty Literackie” nr 1 (77) 2002 s. 61-63
Sokół Lech (oprac.) Michał Bristiger, „Zeszyty Literackie” nr 1 (77) 2002 s. 64-65
 
PUBLIKACJE WYBRANE:
- artykuły:
· "Circles" Luciano Berio, „Ruch Muzyczny” 1963 nr 2, przedruk. w serii: „Biblioteka «Res Facta»” nr 34, PWM
· „Zasady muzyki” Luisa Andreè – nieznane źródło do historii muzyki w Polsce w XVIII wieku, „Muzyka” 1974 nr 4, s. 74-79
· Boris de Schloezer (1881-1969) – świadek epoki, „Res Facta Nova” 1999 nr 3 (12), s. 83-89
· Drugi “Ruch Muzyczny” 1945-1949, „Ruch Muzyczny” 1977 nr 18, s. 2-7 w: Polskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne. Materiały z sesji. Warszawa, 20-21 stycznia 1977, Zakład Narodowy imienia Ossolinskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979 s. 67-79
· Kategorie podstawowe w muzykologii polskiej, "Zeszyty Wielkopolskie”, 1970 nr 12, s. 105-107
· Krytyka muzyczna a poetyka muzyki, „Teksty” 1972 nr 4, s. 56-66, przedruk: Współczesne problemy krytyki artystycznej, Ossolineum, Wrocław 1973, s. 107-113 oraz Hudebni kritika a poetika hudby, „Opus Musicum” 1979 nr 3, s. 11, 67-71
· La serva padrona, „Literatura na świecie” 1978 nr 5, s. 256-261
· Las unidades elementale del significado el campo de las relaciones entre texto y musica, „Revista del Instituto Superior de Musica. Universidad Nacional del Litoral” nr 4, Santa Fe 1995, s. 39-51
· Le unità elementari del significato nel campo delle relazioni fra testo e musica, “Rivista italiana di musicologia” 1990 nr 1, s. 3-17
· Les unités élementaires de signification considérés sous l’angle de relations entre le texte et la musique, „Polish Art Studies” 1982 nr 3, s. 113-127
· Muzykologia wobec muzyki, "Ruch Muzyczny” 1970 nr 5, s. 8
· Nietzsche jako kompozytor (kilka uwag po lekturze jego utworów), “Teksty” 1980 nr 3 (51), s. 95-106
· O duetach Sigismondo d’India (1609-1615), „Pagine” 1974 nr 2, s. 239-252
· O filozofii muzyki Aleksieja F. Łosiewa (1893-1988) „Res Facta Nova” 2001 nr 4 (13), s. 103-114, przedruk: La questione principale della filosofia della musica secondo Aleksej F. Losev (1898-1988) w: Il pensiero musicale degli anni venti e trenta. Atti del Convegno Arcavacata di Rende 1-4 Aprile 1993, (red. Michał Bristiger, Nadia Capogreco, Giorgio Reda) Centro Editoriale F. Librario, Università degli Studi della Calabria, Calabria 1996, s. 259-272
· O przedmiocie badań historii muzyki, „Muzyka” 1971 nr 3, s. 27-29, 70-73
· O zmianie poglądów Johna Vintona, „Res Facta” nr 8, Kraków 1977, s. 150-156
· Perspektywy muzyki nagrywanej [dyskusja nad tekstem Glenna Goulda], „Res Facta” nr 3, Kraków 1969, s. 123-126
· Pojęcie manieryzmu w muzyce, „Pagine” 1974 nr 2, s. 79-89
· Postawa artystyczna Goffredo Petrassiego w serii: „Biblioteka «Res Facta»” nr 46, PWM, Kraków 1970
· Problem formy sonatowej w „Kwartecie smyczkowym nr 5” Béli Bartóka, „Muzyka” 1956 nr 3, s. 146-175
· Problem związków słowa i muzyki. Założenia wstępne, „Muzyka” 1979 nr 4, s. 17-34
· Rękopisy Karola Rathausa z teorii i praktyki muzyki filmowej, „Muzyka” 1999 nr 4, 95-110
· Sonorismo e strutturalismo: due modi di considerare la musica in Polonia, “Collage”, Palermo 1970 nr 9
· Sztuczne dzieło cudowności [o Gioacchino Rossinim], “Ruch Muzyczny” 1992 nr 7, s. 1, 6
· Teoria muzyki C. Durutte’a (przypadek wpływu filozofii polskiej na francuską myśl muzyczną), “Muzyka” 1972 nr 2, s. 69-79
· Teorie harmoniczne Abramo Baseviego (1862-65), „Pagine” 1980 nr 4, Warszawa, s. 51-61
· Toccata Alessandro Stradelli, „Pagine” 1972 nr 1, s. 52-62
· Włoskie i klasyczne momenty argumentacji muzycznej Francesco Mireckiego, “Pagine” 1979 nr 3, s. 199-217
· Z problema yki kiczu, ”Polska Sztuka Ludowa” 1966 nr 3-4, s. 164-167
- edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych:
· Del Buono Sonate w serii: “Constellatio musica” zeszyt 1, PWM, Kraków 1989
· Domenico Scarlatti Narciso, [restytucja partytury i opracowanie muzykologiczne], Centralna Biblioteka Nutowa PWM, Warszawa 1978
· Tarquinio Merula Satiro e Corisca. Dialogo musicale (1626). Tekst: B. Cuarini, Il Pastor Fido, akt II, scena 6, [restytucja zaginionej partytury] Ms.
- hasła encyklopedyczne:
· Serocki Kazimierz w: Dutton Dictionary of Contemporary Music (red. John Vinton), E.P. Dutton, New York 1974
- książki:
· Myśl muzyczna. Studia wybrane [faksymilowa edycja wybranych studiów Profesora Michała Bristigera] (przygot. do wyd. Halina Sieradz), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
· Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej „Biblioteka « Res Facta»” nr 4, PWM, Kraków 1986
- recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania:
· „Don Giovanni" w Warszawie „Zeszyty Literackie” nr 2 (82) 2003, s. 162-165, przedruk: „De Musica” Vol. IV 2003
· II Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, „Mandragora” 4 (15) 2000
· Komentarze zamieszczone w programie koncertu „De Musica” [I koncert „De Musica”], „De Musica” Vol. IV 2003
· Koncert „De Musica” w ramach projektu Jabłonna Janusza Palikota [Program i objaśnienia - II koncert „De Musica”], „De Musica” Vol. VIII 2004
· O Festiwalach Muzycznych Polskiego Radia mówią Michał Bristiger i Elżbieta Markowska, „Ruch Muzyczny” nr 10, 2001
· Peters-Jahrbuch. Aufsätze zur Musik Hrsg. von Eberhardt Klemm, 1 (1978), 2 (1979) [recenzja], „Muzyka“ 1984 nr 3, s. 107-109
· Recenzja w postępowaniu Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Panu Placido Domingo 30 kwietnia 2003 roku, „De Musica” Vol. IV 2003
· Socrealizm? Dyskusja redakcyjna Michał Bristiger, Andrzej Mencwel, Stefan Morawski, Wojciech Tomasik, Władysław Malinowski, „De Musica” Vol. III 2002
· Wmyślanie się w muzykologię. Dyskusja redakcyjna [nad tekstem Macieja Jabłońskiego] Irena Poniatowska, Jan Stęszewski, Dobrochna Ratajczakowa, Michał Bristiger, „De Musica” Vol. V 2003
· Zaproszenie do podróży [Podróż do Reims G. Rossiniego], „De Musica” Vol. IV 2003
- redakcje naukowe:
· "De Musica" www.free.art.pl/demusica, (strona internetowa pod red. Michała Bristigera)
· „Biblioteka «Res Facta»”, [seria], Kraków: nr 1 (1970), nr 2 (1974), nr 3 (1978), nr 4 (1985), nr 5 (1988)
· „Constellatio Musica“ [seria], PWM, zesz.1, Kraków 1989
· „Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne. Argomenti musicali polacco-italiano.”, Warszawa: nr 1 (1972), nr 2 (1974), Kraków-Warszawa: nr 3 (1979), nr 4 (1980), nr 5 (1989)
· „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej”, Poznań nr 1 [10] (1994), 2 [11] (1997), nr 3 [12] 1999, 4 [13] (2001), 5 [14] (2002), 6 [15] (2003), 7 [16] (2004)
· „Res Facta. Teksty o muzyce współczesnej”, Kraków, nr 1 (1967), nr 2 (1968), nr 3 (1969), nr 4 (1970), nr 5 (1971), nr 6 (1972), nr 7 (1973), nr 8 (1977), nr 9 (1982)
· Il pensiero musicale degli anni venti e trenta. Atti del Convegno Arcavacata di Rende 1-4 Aprile 1993 [wspólnie z Nadią Capogreco i Giorgio Reda], Centro Editoriale F. Librario, Università degli Studi della Calabria, Calabria 1996
· Karol Szymanowski in seiner Zeit [wspólnie z Rogerem Scruton i Petrą Weber-Bockholdt], Wilhelm Fink Verlag, München 1984
· Poznańskie Studia Operowe [seria], [wspólnie z Maciejem Jabłońskim, Dobrochną Ratajczakową i Janem Stęszewskim], Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Muzykologicznej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999
· Vita teatrale in Italia e Polonia fra Seicento e Settecento. Atti del VI Convegno di Studi promoso ed organizzato dall’Academia Polacca delle Scienze e della Fondazione Cini di Venezia [wspólnie z Jerzym Kowalczykiem i Jackiem Lipińskim], PWN, Warszawa 1984
- rozprawy:
· „Curler River” Benjamina Brittena, Teatr Wielki, Poznań 1980
· „Libertà, marito e trono fur miei beni...” – odzyskana „L'Andromaca” Antonio Bioniego (1730) Materiały z sesji muzykologicznej polsko-włoskiej „Wątki włoskie w muzyce europejskiej” (Warszawa, 4-5 września 1997) oraz konferencji „Opera Subjects and European Relationships” (Warszawa 19-21 października 2001) w: Myśl muzycz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
· „Odys płaczący” Tadeusza Szeligowskiego i Romana Brandstaettera. Próba charakterystyki w: Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata (red. Hanna Samsonowicz przy współpracy Marii Dłutek), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998
· Analiza pieśni wczesnoromantycznej. Rozważania o pieśni Theodora Fröhlicha „Rückkehr in die Heimat” do słów Friedricha Hölderlina w: Ze studiów nad sztuką romantyzmu. Studia i rozprawy, Zeszyt 2 (red. Dariusz Żebrowski), Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1972
· Appunti sulla forma delle variazioni strumentali nel Rinascimento w: Atti del primo incontri con la musica italiana in Polonia dal Rinascimento al Barocco, Bologna 1971, AMIS, Bologna 1974
· Bachowska kadencja w: Bach tysiąclecia. IV Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Polskie Radio, Warszawa 2000
· Chopin 1999 w: Chopin 1999 – źródła i konteksty. III Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Polskie Radio, Warszawa 1999
· Compositori polacchi – la generazione dei trentenni w: Europa musicale oggi. Aspetti della composizione, Teatro Comunale di Bologna, Bologna 1981
· Czarna książeczka i czerwona wstążeczka: o operze Benjamina Brittena „Śmierć w Wenecji” w: Benjamin Britten „Śmierć w Wenecji” [program], Teatr Wielki, Poznań 1987
· Die Musik von Fryderyk Chopin in zwei Sichtweisen der zwanziger Jahre des XX. Jahrhunderts: Lucien Bourguès – Alexandre Denéréaz (1921) und Leonid L. Sabaneev (1925-1927) [tekst wygłoszony podczas Il Kongresu Chopinowskiego, Warszawa,10-17 października 1999] w: Myśl muzyczna. Studia wybrane, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
· Die Wende in Karol Szymanowskis Schaffen w: Karol Szymanowski in seiner Zeit (red. Michał Bristiger, Roger Scruton, Petra Weber-Bockholdt), Wilhelm Fink Verlag, München 1984
· Domenico Scarlatti fra le due epoche w: Vita teatrale in Italia e Polonia fra Seicento e Settecento. Atti del VI Convegno di Studi promoso ed organizzato dall’Academia Polacca delle Scienze e della Fondazione Cini di Venezia (red. Michał Bristiger, Jerzy Kowalczyk, Jacek Lipińsk, PWN, Warszawa 1984
· Domenico Scarlatti: „Narciso” w: Narciso [program], Teatr Wielki, Warszawa 1978
· Dziewiętnastowieczne aspekty myśli muzycznej Antona Weberna i Edgara Varèse’a w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego [Księga pamiątkowa Elżbiety Dziębowskiej] (red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska), Musica Iagellonica, Kraków 1999
· Epoka, którą pragniemy zachować w pamięci w: Mieczysław Karłowicz – pokrewieństwo z wyboru. II Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Polskie Radio, Warszawa 1998
· Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej Renesansu [dysertacja doktorska w Instytucie Muzykologii UW], Ms., Warszawa 1963
· Franciszek Mirecki und seine Ansichten über Musik w: Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich. Zum Problem musikalischer Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Bericht der Tagung (red. Christoph-Hellmut Mahling, Kristina Pfarr), Mainzer Studien zur Musikwissenschaft, Bd 34, Hans Schneider, Tutzing 1996,
· Krytyka muzyczna w sytuacji współczesnej w: Krytycy przy okrągłym stole, WAiF, Warszawa 1966
· Krytyka ogólnej koncepcji teoretycznej Ernsta Kurtha, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek harmoniki teoretycznej [praca magisterska w Instytucie Muzykologii UW] Ms., Warszawa 1954
· L’analyse musicale dans la musicologie contemporaine w: Actes du XIe Congrès International d’Histoires des Sciences Varsovie-Cracovie 1965. T. II, Ossolineum, Wrocław 1967
· L. M. Rogowskiego skale i idee muzyczne w: Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, (red. Zofia Lissa), PWM, Kraków 1967
· La filosofia della Musica di Giuseppe Mazzini. Parallelismi col pensiero musicale polacco, “De musica/Nuove Pagine” 1 (6) 2003
· Lektura „The Treatise on Harmony” Ezry Pounda w: Muzyka w kontekście kultury [Księga pamiątkowa Mieczysława Tomaszewskiego] (red. Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
· Między elegią a zamilknięciem. O komponowaniu tekstów poetyckich Paula Celana w: Muzyka i totalitaryzm (red. Maciej Jabłoński, Janina Tatarska) Ars Nova, Poznań 1996; przedruk: Elegia ed ammutalimento nella poesia di Paul Celan e nelle musiche ad essa ispirate, „Avidi Lumi” 9 [czerwiec] 2000, s. 5-14 [tamże wersja ang. i arab.]
· Musicologie et linquistique “La Musique en Pologne”, 1977 nr 1, s. 6-30, przedruk: Muzykologia a lingwistyka (zagadnienia z pogranicza dyscypliny) w: Spotkania muzyczne w Baranowie I: Muzyka w kontekście kultury (red. Leszek Polony), PWM, Kraków 1978
· Muzyka Lutosławskiego, que me veut-tu? w: Witold Lutosławski. V Festiwal muzyczny Polskiego Radia, Polskie Radio, Warszawa 2001
· Muzyka włoska z polskiego okna [przekład tekstu przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości przyznania doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Palermo 22 listopada 2004 roku], “De Musica” Vol. IX 2004
< iv style="margin-left: 28px; text-indent: -28px">· Muzykologia i piśmiennictwo muzyczne w latach 1957-1964 w: Polska współczesna kultura muzyczna 1944-1964, PWM, Kraków 1968
· Niektóre zagadnienia organizacji tekstu słownego w wokalnych utworach muzycznych w: Dzieło muzyczne. Teoria, historia, interpretacja [Księga pamiątkowa Józefa M. Chomińskiego] (red. Irena Poniatowska), PWM, Kraków 1984
· O estetyce Kurta Hubera – próba spojrzenia historycznego w: Spotkania muzyczne w Baranowie I: Muzyka w kontekście kultury (red. Leszek Polony), PWM, Kraków 1978
· Osobliwości słyszenia muzycznego w XVI wieku w: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały sympozjum naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Kraków 1972, PWN, Warszawa 1976
· Osservazioni sulla relazione di Jean-Jacques Nattiez w: Secondo Convegno europeo di analisi musicale (ed. Rossana Dalmonte, Mario Baroni), Università degli Studi di Trento Dipartimento di Storia della Civiltà Europea, Trento 1992
· Philosophisches Denkmodell von J. Hoene-Wroński und seine musiktheoretischen Auswirkungen w: „Interdisciplinary Studies in Musicology“ 1 (red. Jan Stęszewski, Maciej Jabłoński), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993
· Pielgrzym miłości w kraju Hafiza i Emira: „Achmed” Władysława Tarnowskiego w: Opera polska w XVIII i XIX wieku (red. Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, Janina Tatarska), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000
· Postface w: C. Durutte Esthétique musicale. Résumé élémentaire de la technie harmonique et complement de cette technie suivi de l’exposé de la loi de l’enchaînement dans la mélodie, dans l’harmonie et dans leur concours Paris 1878, Reimpression: Meinkoff Reprint, Genève 1978
· Premesse teoriche sulla forma delle variazioni strutturali del Rinascimento w: Atti del primo incontri con la musica italiana in Polonia dal Rinascimento al Barocco, Bologna 1971, AMIS, Bologna 1974
· Problemy muzyczne w traktatach Wojciecha Tylkowskiego w: Studia musicologica. Aesthetica – theoretica – historica [Księga pamiątkowa Zofii Lissy] (red. Elżbieta Dziębowska, Zofia Helman, Danuta Idaszak, Adam Neuer), PWM, Kraków 1979
· Refleksje na temat muzyki G. Rossiniego i jej przesilenia w „Semiramidzie” w: Twórczość Gioacchino Rossiniego. W dwusetną rocznicę urodzin. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej. Poznań, 28-29 lutego 1992 (red. Maciej Jabłoński), Ars Nova, Poznań 1993
· Socjologia wiedzy muzycznej w: Muzyka a społeczeństwo. Przegląd zagadnień socjologii muzyki [materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologów], Brzeg 1973
· Stefan Jarociński (16.VIII.1912-7.V.1980) w: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949-1999 (red. Lech Sokół), Warszawa 2000
· Stefan Jarociński (1912-1980) w: Polish Musicological Studies t. II (red. Jan Stęszewski, Zofia Chechlińska, Elżbieta Szczepańska), PWM, Kraków 1986
· Strukturelle und genetische Perspektive w: Reflexionen über Musikwissenschaft heute. Bericht über das Symposium [...], Bonn 1970 (red. Carl Dahlhaus i in.), Kassel, Basel, Tours, London, Bävenseiter 1972
· Sulla “Introduzione ad un nuovo sistema d’harmonia” di Abramo Basevi w: Contributi e ricerche su musica e teatro, AMIS, Istituto d’Filologia Latina e Medioevale, Bologna 1978
· The Notion of Musical Prose in the Aesthetics of Mario Pilo w: Contexts of Musicology vol. 2 [Księga pamiątkowa Jana Stęszewskiego] (red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Bożena Muszkalska, Ryszard J. Wieczorek), Ars Nova, Poznań 1998
· The problem of the Folkmusic in the Polish Radio on the Background of Social and Cultural w: Cahier d’Études de Radio-Télévision, zeszyt 3-4, Paryż 1955
· Traktat ornamentacji Diego Ortiza z 1553 roku w: Spotkania muzyczne w Baranowie II: Muzyka w muzyce (red. Teresa Malecka i Leszek Polony), PWM, Kraków 1980
· Tre arie di Antonio Vivaldi [Materiały XXXIII Sagra Musicale Umbra], Perugia 1978
· W stronę Karola Szymanowskiego w: Szymanowski i jego Europa. Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Polskie Radio, Warszawa 1997
· Webern e Bach, Varèse e Hoene-Wroński: radici romantiche del pensiero musicale di due musicisti moderni w: Webern e Varèse poli della musica moderna. Comporre arcano (red. Antonio Fiorenza), Sellerio Editore, Palermo 1985
· Wstęp w: Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht Co to jest muzyka?, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992
· Zagadnienie genezy form muzycznych (na przykładzie form wariacyjnych Renesansu) w: Proces historyczny w literaturze i sztuce (red. Maria Janion i Aniela Piorunowa) PIW, Warszawa 1967, przedruk: The Problem of the Genesis of Musical Forms based on Renaissance Variation Forms w: Polish Musicological Studies t. I, (red. Jan Stęszewski, Zofia Chechlińska, Elżbieta Szczepańska), PWM, Kraków 1977
· Zu den semantischen Erscheinungen in der Vokalmusik („die sekundäre Semantik”) w: Verbalisierung und Sinngehalt. Über semantische Tendenzen im Denken in und über Musik heute (red. Otto Kolleritsch), Universal Edition, Wien-Graz 1989
· Zur Organisation des Worttextes in der vokalen Musik w: Colloquium „Worttonbeziehungen in der vokalen Musik [materiały z konferencji], Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Brnie, Brno 1976

[Dane: PCIM]

Wydarzenia

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw