Banner2

OSOBY

Nowak Anna

Dane

Imię

Anna

Drugie imię

Maria

Nazwisko

Nowak

Miejsce urodzenia

Bydgoszcz

Tytuł akademicki

prof. kw. II st. dr

Biografia

Anna Nowak - teoretyk muzyki, pedagog, publicysta

Urodziła się w Bydgoszczy. W latach 1960-1968 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy, ucząc się od roku 1963 również gry na fortepianie (prywatnie, następnie w Społecznym Ognisku Muzycznym i w Studiu Muzycznym w Bydgoszczy). Dalszą edukację muzyczną odbywała w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy (1968-1972) w klasie fortepianu mgr Zenony Morskiej. Dyplom PLM w Bydgoszczy w zakresie gry na fortepianie uzyskała w 1972 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, kierunek teoria muzyki. PWSM w Gdańsku ukończyła w 1977 roku uzyskując tytuł magistra sztuki w zakresie teorii muzyki na podstawie napisanej pod kierunkiem doc. dr. Pawła Podejki pracy pt. `Kształtowanie się języka i formy muzycznej pod wpływem tekstu poetyckiego w wybranych pieśniach Witolda Friemanna`. W roku 1976, będąc studentką roku dyplomowego PWSM w Gdańsku, podjęła pracę nauczyciela teorii muzyki w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia, gdzie była zatrudniona do sierpnia 1979 roku. Od 1 października 1979 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych na stanowiskach: asystenta (od 1.10.1979), starszego asystenta (od 1.10.1081), adiunkta (od 1.05.1987). W latach 1979-1981 była słuchaczem Studium Doktoranckiego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, które ukończyła w czerwcu 1981 roku. 30 kwietnia 1987 roku uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. `Liryka wokalna Witolda Friemanna. Romantyk w czasie nieromantycznym`, której promotorem był doc. dr Mieczysław Tomaszewski, uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki. W swojej pracy zawodowej łączy działalność dydaktyczną z naukową i redakcyjną. Jako nauczyciel akademicki naucza przedmiotów ogólnomuzycznych, takich jak: formy muzyczne, historia teorii muzyki, seminarium pracy magisterskiej, metodyka nauczania form muzycznych. Pracę redakcyjną rozpoczęła w wydawnictwie "Pomorze" w Bydgoszczy, gdzie była zatrudniona jako redaktor (1983-1984) i kierownik Działu Muzycznego (1990-1991). W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kierowała w latach 1994-1997 uczelnianym Wydawnictwem redagując lub współredagując opublikowane w tym czasie książki, nuty i inne wydawnictwa. W pracy naukowej koncentruje się na dwóch zasadniczych zespołach zagadnień: pieśni solowej XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem pieśni polskiej, oraz na tematach dotyczących solowego koncertu instrumentalnego. Trzecim nurtem jej zainteresowań naukowych, istotnym z uwagi na kierowanie od stycznia 1998 Pracownią Badań Naukowych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jest tematyka regionalna dotycząca muzyki i życia muzycznego Pomorza i Kujaw. Wyniki prowadzonych po uzyskaniu doktoratu badań naukowych przedstawiła w blisko 30 artykułach wygłoszonych na sesjach, sympozjach, konferencjach muzykologicznych oraz w dwóch książkach: `Pomorska Orkiestra Symfoniczna. 1946-1952. Idea urzeczywistniona` (1994) i `Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku` (1997). Prace te opublikowane zostały w wydawnictwach naukowych Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania. 

W latach 2007-2012 w macierzystej uczelni pełniła funkcje Prorektora, obecnie jest dziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.

Publikacje

Ilość powiązanych elementów: 30

Instytucje

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw